وقتی نیاز به ایجاد و برپایی یک آزمایشگاه مجهز مطرح میشه تنهای شرکتی که می توان روی تخصص و پشتیبانی آن در برپایی و تجهیز آزمایشگاه از آن نام برد ، شرکت پیوند علم و فناوری فرتاک است و بس!

3430